آشیان / برچسب آرشیوها:  جمشید، چین ، داریوش سوم، تاریخ، ایران، باستان، مفرد کهلان، شهرگان

برچسب آرشیوها:  جمشید، چین ، داریوش سوم، تاریخ، ایران، باستان، مفرد کهلان، شهرگان

از جمشیدی که در سمت چین مقتول گردیده منظور همان داریوش سوم است

در روایات ایرانی داریوش سوم -که مطابق نقش کهنی یونانی لباس موبدی بر تن میکرده است- در نقش جمشیدی  (=شاه موبدی) ظاهر میگردد که بعد از فرار طولانی سرانجام در سمت چین (در خراسان) به دست عمال ضحاک ماردوش (در اینجا منظور اسکندر مار دوست) مقتول میگردد.  در باب مار …

بیشتر بخوانید