آشیان / برچسب آرشیوها:  حماسه، آترادات، پیشوای مردان، آذربرزین ، جواد مفرد کهلان، شهرگان، تاریخ، میراث

برچسب آرشیوها:  حماسه، آترادات، پیشوای مردان، آذربرزین ، جواد مفرد کهلان، شهرگان، تاریخ، میراث

حماسه آترادات پیشوای مردان در آذربرزین نامه

در مجمع التواریخ، کتاب بهمن نامه یا بخشی از آن موسوم که جداگانه به صورت آذربرزین نامه تصنیف گردیده از آذر برزین پسر فرامرز یاد میشود که نامش بدین شکل در شاهنامه یاد نشده است. وی پسر فرامرز (=سامان، سام) و قرین رستم تورگیلی (در واقع عنوان دیگر خودش) در …

بیشتر بخوانید