سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

خیز راستگراهای ژاپن برای تولید تسلیحات هسته‌یی

حبیب ناظری
نقل از China Daily، ۸ دسامبر ۲۰۱۲ در جریان انتخابات نمایندگان پارلمان ژاپن و کارزار انتخاباتی احزاب شرکت کننده در آن، نگرانی‌هایی برای صلح‌دوستان جهان...