In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علی عبدالرضايى

وقاحت شاعر بودن

درباره مادرد و باقى قضاياتوصیفات زمینه و تاریخ در این نوشته ملهم از قضاوتهایی هستند که ممکنست شتابزده و اشتباه قلمداد شود. طبعا خواننده می تواند روایت خود را از این زمینه داشته باشد اما تا جایی که مربوط به این نوشته می شود لازمست حد و…
ادامه مطلب ...