ادبیات تازه‌ها طنز گزيده‌ها

قيمه دوست می‌دارد

با وجود ركود جهانی، بورس تهمت و افترا همچنان نمودارش رو به بالا است.

با وجود ركود جهانی، بورس تهمت و افترا همچنان نمودارش رو به بالا است.

اين بار ديواری از ديوار شيخنا كوتاهتر پيدا نكردند. كسی كه با صد من سريش، اين وصله‌ها نمی‌چسبدش به ريش.

شاخ را از سلمان پارسی به سلمان عربستان بند كردند.

آقا تنبانش دو تا شده به فكر تجديد فراش افتاده، رفته توی كنسولگری، خدا عالم است، شايد خيلی خوش گذشته آنجا جا خوش‌كرده، شايد همانجا يكی بهترش را پيدا كرده و از كنسولگری بيرون نيامده است‌. حالا شيخ ما شده متهم به قتل، آنهم متهم به قتل كسی كه خودش سی سال اين كاره بوده است.

متهم شد به قتل قاشقچی (١)                  توبه توبه، وصله خورده به كی؟

هر كجا كارد هست و سلاخى                اتهامش شود نثار اَخی؟

پدر داعش و خطا كاری؟                     بر نيايد ازو جگرخواری

سلفی را نكرده دست آموز                   زين معما دو ديده‌ات بر دوز

طالبان را نبوده او طالب                      می‌نگنجد قدش در اين قالب

اين فرشته ز عرش افتاده                      از پس خر به فرش افتاده

كار سلاخی است با چاقو                      پول چاقو ندارد اصلا او

با همه تنگدستی وعسرت                      در كف او فتاده اين فرصت

او نتانياهو را بارى كرد                      چند ميدان ترامپ سواری كرد

كار دنيا شدست خر تو خر                   شيخنا شد بر آن دو تا رهبر

حالا بعضی می‌خواهند فشار خون شيخ را بالا ببرند، آن ديگرامری عليهده است. ما هم دكتر ترامپ خودمان متخصص در حجامت را داريم كه كار را ميزانِ ميزان می‌كند.

حال كه مستطاب، شيخ سلمان                از تبار جناب شيخ شيطان

او فتاده به درد بی درمان                     ككش افتاده است در تنبان

شرق الاوسطى عزادار است                 چون خداوندگار تب‌دار است

پنجره رو به خانه‌ى پدرى                    منظرش منجلاب و دربدرى

هر بلايى رسد ز چشم شور                  بخورد كاش بر سر مزدور

كار مسلخ نموده بيمارش                      قيمه كردن فقط شده كارش

در عوض خوب اشتها دارد                  چه كند قيمه دوست می‌دارد

گر كه خواهد ازين بلا برهد                 قدری از خون خورده پس بدهد

شيخنا قلب مهربان دارد                      از سرا پاش مهر می‌بارد

شايد از اين دليل بيمار است                  فهم علت ز درك بيطار است

چون خصوصی پيام داده به من             عشق من هست كودكان يمن
زين سبب شعر كودكان خواند               اين جوان عشق كودكى دارد

***

كی بود، كی بود، من نبودم سولم (٢) بود، تقصير كنسولم بود.

.………………………………………………

(١) نام ايشان قاشقچى هست، چون ترك تبار هستند. قاشقچى = كسى كه در كار ساخت يا خريد و فروش قاشق مى‌باشد.

(٢) سول = سور، خر، الاغ

 

Please follow and like us:
cute_email قيمه دوست می‌دارد
cute_twitter قيمه دوست می‌دارد
icon_Visit_us_en_US قيمه دوست می‌دارد
fa_IR_Follow قيمه دوست می‌دارد
fa_IR_Tweet قيمه دوست می‌دارد
cute_youtube قيمه دوست می‌دارد
icon_Visit_us_en_US قيمه دوست می‌دارد
cute_linkedin قيمه دوست می‌دارد
icon_en_US قيمه دوست می‌دارد
en_US_share قيمه دوست می‌دارد
cute_instagram قيمه دوست می‌دارد
cute_whatsapp قيمه دوست می‌دارد
cute_soundcloud قيمه دوست می‌دارد
cute_fbmessenger قيمه دوست می‌دارد
cute_telegram قيمه دوست می‌دارد
telegram_message قيمه دوست می‌دارد
telegram قيمه دوست می‌دارد

Related posts

اقتصاد کشور تحت فشار حجم قرض خانوارهای کانادایی

سید مصطفی رضیئی

قوانین مربوط به مالک و مستأجر در املاک مسکونی

حسین فرامرزی

سوالی تاریخی پیش‌ روی جرم‌زدایی از مصرف تفریحی ماری‌جوانا

سید مصطفی رضیئی

اظهار نظر