تازه‌ها دیدگاه قلم‌زن

غسل در یک پاتیل روغن سوخته

امروز دوباره ولادیمیر لنین دامن کوتاه و چین دار سفید خود را پوشیده بود. هر چهل دقیقه یک بار رادیو ترانزیستوری کنار صندلی لهستانی پشت پنجره آشپزخانه مجلس سنا، مانیفست او را با صدای خودش پخش می کرد. دستور مجدد برداشت محصول گندم را صادر کرده بود. کشاورزان فئودالی هم با حصیرهای کهنه در زیر بغل و مهره های شطرنج چدنی در کنار بشکه های آب جو پشت در ورودی مزرعه ها چمباتمه زده بودند.

از 78 روز پیش تا الان هنوز درشکه های حمل صفحه های شطرنج نرسیده و تمام کفش پاره کشاورزان بوی سس خردل گرفته است.

Please follow and like us:
cute_twitter غسل در یک پاتیل روغن سوخته
icon_Visit_us_en_US غسل در یک پاتیل روغن سوخته
fa_IR_Follow غسل در یک پاتیل روغن سوخته
fa_IR_Tweet غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_telegram غسل در یک پاتیل روغن سوخته
telegram_message غسل در یک پاتیل روغن سوخته
telegram غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_linkedin غسل در یک پاتیل روغن سوخته
icon_en_US غسل در یک پاتیل روغن سوخته
en_US_share غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_whatsapp غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_instagram غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_soundcloud غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_fbmessenger غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_youtube غسل در یک پاتیل روغن سوخته
icon_Visit_us_en_US غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_email غسل در یک پاتیل روغن سوخته
cute_pinterest غسل در یک پاتیل روغن سوخته
pinterest غسل در یک پاتیل روغن سوخته
fa_IR_save غسل در یک پاتیل روغن سوخته

Related posts

واقعیت هیپنوتیزم و زدودن افسانه‌ها

صبا هدا

به درمان‌های اصلاحی همجنس‌گرایان و عمل‌های تغییر جنس غیراستاندارد برای ترنس‌ها خاتمه دهید!

شهرگان

چند شعر از مينو سياهکالی مرادی

مینو سیاهکالی مرادی

اظهار نظر